CONTACT TOP
4/4/20198:30 AM
Thank you to all the Truongs (many in our own Lien Doan) who have worked endlessly to regain our right to wear the HD Viet Nam logo and our three stripes flag.
4/3/20197:54 AM
Cuộc Chiến Cờ Vàng Tại Little Sài Gòn - Source from VietCatholicNews.org
4/3/20197:46 AM
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước xin nhớ lấy nguồn, việc ghi nhớ công lao của người đi trước là một bổn phận của người Hướng Đạo, Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam đề nghị các Liên Đoàn cố gắng thực hiện các sinh hoạt sau đây
2/1/20198:11 PM
Whenever I reflect on my childhood, I realize my own children, in contrast, have so many different activities to choose from. Growing up, my parents weren’t so well off, so the option of taking piano lessons, participating in a sports team, or joining after-school programs such as art, karate, or cooking was usually precluded. Instead, scouting was the only activity that I could join that was affordable, fun, and educational.
3/27/20198:27 AM
Trại Họp Bạn Đội Trưởng / Đội Phó lần thứ 5 của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã được tổ chức thành công mỹ mãn tại đất trại Canyon RV Park thành phố Anaheim trong ba ngày 15,16,17 tháng 3 năm 2019 với sự tham dự kỷ lục của 11 Liên Đoàn
3/27/20198:18 AM
Trại Hướng Đạo Đội Trưởng Đội Phó 5 đã được tổ chức tại Canyon RV Park, Anaheim, California từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, năm 2019. Chủ đề của trại năm nay là Lãnh Đạo trong lúc Hành Động (Leadership in Action).
3/25/20198:29 PM
Vài ý nghĩ về Hội đồng trung ương Hướng đạo Việt nam. Năm 1990, Hội đồng Hướng đạo Việt Nam Châu Santa Clara (Vietnamese Committee on Scouting-VCS) nhận trách nhiệm do Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt nam (ICCVS) trao phó tổ chức trại họp bạn Thẳng tiến III.
3/25/20197:50 PM
Trước Hội Nghị Trưởng HĐVN năm 1983 tại Costa Mesa, Orange County, California, đã có một số đơn vị và liên đoàn HĐVN tại California như LĐ Diên Hồng ở San Jose, LĐ Lê Lợi , LĐ Lam Sơn tại Los Angeles, LĐ Chi Lăng, LĐ Trường Sơn ở quận Orange và LĐ Vạn Kiếp tại San Diego, tuy nhiên chưa có một HĐS nào đạt được đẳng hiệu Đại Bàng.
3/22/201911:35 PM
CBN TV 18.14 - Hướng Đạo Việt Nam