CONTACT TOP

Thông báo số 2 về Kỷ Yếu 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam - Announcement No 2 regards to 90th Anniversary of HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM-Yearbook

8/4/20201:16 PM(View: 1406)
Thông báo số 2 về Kỷ Yếu 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam - Announcement No 2 regards to 90th Anniversary of HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM-Yearbook

                                                    90 Năm Đuốc Thiêng Soi Đường

Do đại dịch COVID-19, Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) sẽ dời việc phát hành cuốn Kỷ Yếu Kỷ Niệm 90 năm Hướng Đạo Việt Nam vào cuối năm 2020. Chủ đề của cuốn Kỷ Yếu 90 Năm Hướng Đạo Việt Nam vẫn là “90 Năm Đuốc Thiêng Soi Đường.”

Click here for download PDF file: Thông báo số 2 về Kỷ Yếu 90 Năm HDVN

2020-08-04-ky-yeu-90-thongbao-so-2-v5-page-12020-08-04-ky-yeu-90-thongbao-so-2-v5-page-22020-08-04-ky-yeu-90-thongbao-so-2-v5-page-32020-08-04-ky-yeu-90-thongbao-so-2-v5-page-4

Send comment
Your Name
Your email address