CONTACT TOP

Ban Thường Vụ Xin Thành Kính Phân Ưu Cùng Trưởng Nguyễn Công Hùng

3/31/20205:02 PM(View: 629)
Ban Thường Vụ Xin Thành Kính Phân Ưu Cùng Trưởng Nguyễn Công Hùng

2020-03-30-phan-uu-nhac-mau-tr-nguyen-cong-hung              HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM  
                         HƯỚNG ĐẠO TRƯỞNG NIÊN
                LÀNG BÁCH HỢP QUẢNG TẾ NAM CALIFORNIA


                              THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

  Làng BHTN Quảng Tế Nam California nhận được tin buồn 
                                   
                        Nhạc Mẫu của Tr.NGUYỄN CÔNG HÙNG
   Hướng Đạo TN Làng Bách Hợp Quảng Tế Nam California
 
                           Cụ Bà TRẦN THỊ KHỨU
                                   Sinh năm 1935
                Đã Thất Lộc ngày 27 tháng 03 năm 2020   
                              Tại Đà Nẵng - Việt Nam
          
                                Hưởng Thọ 85 Tuổi      

              Toàn thể anh chị em Làng Quảng Tế chúng tôi 
    Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Chị Hùng và Tang Gia Hiếu Quyến.
     Xin Cầu Nguyện cho Hương Linh Cụ Bà Vãn Sanh Cực Lạc Quốc.
                  
Thay mặt Làng Quảng Tế.
Trưởng Làng Nguyễn Xuân Huề
Ban Liên Lạc LQT Kính gởi.

Send comment
Your Name
Your email address